Julkaistu: 25.5.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kainuun ELY-keskus myönsi avustuksia vesienhoitoa ja vesistön käyttöä edistäviin kunnostushankkeisiin

Kainuun ELY-keskus on myöntänyt harkinnanvaraisia valtionavustuksia kahteen vesienhoitoa edistävään kunnostushankkeeseen Kainuussa vuonna 2023. Kyseisten kohteiden avustusrahoituksen kokonaissumma on yhteensä 45 450 euroa. Lisäksi Kainuun ELY-keskus on myöntänyt OUMO-hankerahoitusta usealle kohteelle.

ELY-keskukset jakavat vuosittain valtionavustuksia vesistöjen kunnostushankkeisiin. Vesistökunnostusten tavoitteena on parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa yhteistyötä. Ensisijaisia avustuskohteita ovat konkreettiset, pinta- tai pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla, jotka edistävät vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmien toteuttamista.

Vaikka valtaosa Oulujoen vesistöalueen vesimuodostumista on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa, niin vesistöissä esiintyy myös kunnostustarvetta. Kainuun vesistöille tunnusomaista on veden humuspitoisuus johtuen turvemaiden runsaudesta: laaja-alaiset ojitukset ovat tehostaneet humuksen kulkeutumista vesistöön. Myös säännöstely on vaikuttanut vesistöihin ja ja muuttanut niitä.

Yleisimpiä kunnostustarvetta aiheuttavia ongelmia järvissä ovat rehevöityminen, mataloituminen ja umpeenkasvu. Vesistöissä suoritettavat kunnostustoimenpiteet parantavat vesistöjen ekologista tilaa vähentämällä leväongelmia ja kehittämällä kalakantojen rakennetta. Lisäksi kohdevesistöjen kohdevesistöjen virkistys- ja käyttöarvot parantuvat.

Avustukset ovat pääsääntöisesti 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista ja ne myönnetään 1–3 vuodeksi, jonka aikana hanke on toteutettava. Kainuun ELY-keskukselle kohdentuvaan avustushakuun tuli hakemuksia vuoden 2022 avustushaussa kolme kappaletta.

Ympäristöministeriön rahoituksesta avustusta saaneet kohteet

Suomussalmen kunnostushanke: Jumalisjärvi, Korpijärvi, Ruokojärvi, Pieni Kuivajärvi, Perangan reitin vesistö. Hanketoimijana on Suomussalmen kunta.

Kohdejärvet ovat hyvää huonommassa ekologisessa tilassa olevia järviä. Ongelmana ovat kesäisin runsaat leväkasvustot, jotka haittaavat järven virkistyskäyttöä, sekä ylitiheä vähempiarvoisen kalan määrä. Osassa vesistöjä ongelmana on myös ajoittainen hapettomuus. Vuonna 2023 jatketaan vuonna 2012 laaditun kunnostussuunnitelman toteutusta. Toimenpiteitä ovat muun muassa hapetuksen jatkaminen laitteistolla, haitallisen vesikasvuston poisto sekä Perangan reitillä valuma-aluekunnostus.

Hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 20 000 €, josta ELY:n avustus on 10 000 € (50 %).

Vuokatin pienvesistöjen kunnostus: Rauramonlampi. Hanketoimijana on Sotkamon kunta.

Matkailullisesti merkittävän Vuokatin alueen pienvesistöille (Särkinen, Likolampi, Ahvenuksenlampi sekä Rauramonlampi) kohdistuu Kainuun ELY-keskuksen rahoittamana vuonna 2022 alkanut vesistöjen tilan tarkastelu ja kunnostussuunnittelu, joka jatkuu vuoden 2023 aikana.

Alle 10 hehtaarin kokoinen Rauramonlampi sijoittuu vilkasliikenteisen Kainuuntien molemmin puolin Sotkamon ja Vuokatin väliin. Rauramonlampi ja sen viereinen Pirttijärveen rajautuva vesialue ovat kesällä 2022 tehdyn selvityksen mukaan hyvää huonommassa ekologisessa tilassa. Lähialueiden asukkaiden toiveisiin kunnostustoimista vastataan ja samalla vähennetään haitallisia viihtyisyyteen (haju, maisema) vaikuttavia tekijöitä. Rauramonlammen lähialueelle vireillä olevan asemakaavahankkeen myötä aluetta käyttävien määrä tulee kasvamaan ja virkistyskäyttöpotentiaali lisääntymään.

Pääosin kunnostustoimenpiteet ovat vesikasvillisuuden poistoa sisäisen kuormituksen vähentämiseksi joko nuottaamisen tai ruoppauksen avulla. Toimenpiteet edistävät vesistöjen hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä sekä alueen monipuolista ja kestävää käyttöä.

Hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 70 900 euroa, josta ELY-keskuksen avustus on 35 450 euroa (50 %).

Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksesta avustusta saaneet kohteet

Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi Kainuun ELY-keskus on myöntänyt myös maa- ja metsätalousministeriön (MMM) rahoitusta seuraaviin hankekohteisiin.

OUMO-hankkeet

Kainuun ELY-keskus toimii osarahoittajana OUMO-hankkeessa (Oulujoen moninaiskäytön puitesopimus). Suurin rahoittaja on Fortum, joka rahoittaa OUMO-hankkeita vuosittain noin 150 000 eurolla. ELY-keskusten (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kainuun ELY-keskus) vuosittainen osuus on yhteensä 80 000 euroa ja Oulun Energian 30 000 euroa. Lisäksi kunnilla on hankkeissa omarahoitusosuus. Puitesopimukselle on perustettu ohjausryhmä, joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa ja päättää hankkeista, joita voidaan rahoittaa.

Vapaaehtoisten OUMO-hankkeiden tavoitteena on parantaa vesistön tilaa ja monipuolistaa virkistyskäyttömahdollisuuksia voimakkaasti säännöstellyllä Oulujoen vesistöalueella.

Tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuksilta rahoituksen saajaksi hyväksyttiin ohjausryhmässä 6 erilaista Oulujoen vesistöalueen virkistyskäytön edistämiseen tähtäävää OUMO-hanketta Kainuun alueella.

Kainuusta OUMO-hankeavustusta myönnettiin:

Kajaanin kaupungille Ounasjoen ruoppauksen suunnitteluhankkeeseen (kustannusarvio 5000 euroa, Kainuun ELY-keskuksen avustus 1750 euroa).

Kajaanin kaupungille Kalkkisillan kalastuslaiturin rakentamiseen Kajaaninjoelle (kustannusarvio 63 000 euroa, Kainuun ELY-keskuksen avustus 18 900 euroa).

Kajaanin kaupungille Kirppuniemen ranta-alueen kehittämiseen Vuottolahdessa (kustannusarvio 42 000 euroa, Kainuun ELY-keskuksen avustus 10 080 euroa).

Sotkamon kunnalle Uimatien venerannan rakentamiseen (kustannusarvio 51 990 euroa, ELY:n avustus 5199 euroa) ja Tenetin telarannan rakentamiseen (kustannusarvio 44 396 euroa, Kainuun ELY-keskuksen avustus 4440 euroa).

Kuhmon kaupungille Hietaperän venesataman kehittämiseen (kustannusarvio 22 000 euroa, Kainuun ELY-keskuksen avustus 2200 euroa).

Suomussalmen kunnalle Jätkänpuiston uimarannan kehittämiseen (kustannusarvio 28 000 euroa, Kainuun ELY-keskuksen avustus 2800 euroa).

Kuva: Saukkoniemen rantarakenteet, Hyrynsalmi, Oumo-rahoituskohde vuonna 2022. © Timo Piirainen, Kainuun ELY-keskus.