Julkaistu: 4.1.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Joulukuun 2022 vesitilannekatsaus: Pakkanen pienensi virtaamia ja vedenlaatu parani (Pohjalaismaakunnat)

Joulukuussa lämpötila pysytteli pääosin pakkasella. Reilumpia pakkasia esiintyi itsenäisyyspäivän ja joulukuun puolivälin paikkeilla. Talvisella säällä oli myös vaikutuksensa vesitilanteeseen.

Vedenkorkeudet ja virtaamat nousivat kuun puoliväliin asti

Pakkaset aiheuttivat paikoin hyydeongelmia Ähtävänjoella koskialueilla Pedersöressä. Hyydetilannetta pyrittiin helpottamaan pienentämällä yläpuolisten Lappajärven ja Evijärven juoksutuksia. Evijärven juoksutusta pienennettiin tasolta 18 m3/s noin tasolle 13 m3/s. Yhdellä koskialueella Ala-Ähtävällä jokea avattiin hyyteestä kaivinkoneen avulla.  Hyydeongelmat jäivät joulukuun aikana kuitenkin melko vähäisiksi ja jokiin alkoi muodostua hyyteeltä suojaavaa jääkantta.  Jouluviikolla säät lämpenivät ja juoksutuksia Ähtävänjoella voitiin lisätä.

Pakkasista johtuen virtaamat pohjalaisjoissa olivat joulukuussa ajankohdan keskimääräisiä virtaamia pienempiä. Virtaama Kyrönjoen alaosalla Skatilassa oli joulukuussa keskimäärin 15 m3/s, kun vuosien 1911–2021 joulukuiden keskiarvo on 40 m3/s. Lapuanjoen alaosalla virtaama oli joulukuussa keskimäärin 16 m3/s, kun vuosien 1931–2021 keskimääräinen joulukuun virtaama on 34 m3/s. Perhonjoen alaosalla Kaitforsissa virtaama oli joulukuussa keskimäärin 9 m3/s, kun se vuosina 1983–2021 on ollut joulukuussa keskimäärin 23 m3/s.

Säännösteltyjen järvien ja tekojärvien pinnat olivat joulukuussa lähellä ajankohdan keskimääräisiä tasoja. Tekojärvien pintoja pyrittiin pitämään vielä joulukuussa melko ylhäällä myös mahdollinen tuleva sähköpula huomioiden.

Happamuus

Virtaamat joulukuussa olivat keskimääräistä pienemmät, mikä näkyi myös veden laadussa. Happamuustilanne pohjalaisjoissa kohentui, eikä happamuushaittoja havaittu. Suurten jokien pH nousi 6,2–6,9 välille. Alkanut talvi näkyi pintavaluman vähentymisenä, minkä vuoksi ravinnepitoisuudet varsinkin fosforin osalta pienenivät. Poikkeuksena oli Närpiönjoki, jonka fosforipitoisuudet pysyivät voimakasta rehevöitymistä ja kuormitusta kuvaavalla tasolla. Paras vedenlaatu oli totutusti Lapväärtin-Isojoessa.

Pohjaveden pinnankorkeus

Pohjaveden pinnankorkeus on ajankohtaan nähden keskimääräisellä tasolla tai lähellä sitä. Pohjaveden pinnan ennustetaan jatkavan laskuaan talvikuukausien aikana, koska routa estää pohjaveden muodostumisen.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto
puh. 0295 027 794 (säännöstely ja virtaamat)

Erikoistutkija Anssi Teppo
puh. 0295 027 948 (vedenlaatu)

Ylitarkastaja Tilda Rantataro
puh 0295 027 668 (pohjavedet)

Vesistöyksikön päällikön sijainen
Jyrki Latvala puh. 0295 027 861

Lisätietoja verkosta:

Vesistöennusteet, pohjavesitilanne ja routa kartalla
Reaaliaikainen vesitilanne vesistöissä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella