Julkaistu: 20.5.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Jääskänjärven säännöstelypadon kunnostaminen ja kalatien rakentaminen alkaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kunnostaa Jääskänjärven (Alavus) säännöstelypadon betonirakenteita sekä säännöstelyluukun. Samalla padon länsipuolelle aukaistaan tilapäinen juoksutusväylä, jotta kunnostustyöt pystytään tekemään kuivatyönä säännöstelyn vaarantumatta. Kunnostustyön jälkeen juoksutusväylään rakennetaan kalatie. Urakoitsijana toimii RAPinsto Oy. Työn aikana vedenpinta pyritään pitämään normaalilla korkeudella, mutta vedenpinnan vaihtelut saattavat olla normaalia suurempia.

Urakan valmistumisen jälkeen Jääskänjärven säännöstely tapahtuu pääsääntöisesti kalatien kautta, joka on mitoitettu järven normaaleille virtaamille. Tulvatilanteissa veden virtausta autetaan säännöstelypadon avulla.

Padon kunnostuksen ja kalatien rakentamisen arvioidaan kestävän toukokuulta elokuun loppuun saakka, minkä jälkeen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa hitaasti laskemaan järven vedenpintaa enintään 75 cm eli tasolle N43 +103,15 m talven ajaksi. Vedenpintaa lasketaan järven rantojen kunnostamisen helpottamiseksi. Vedenpinta nostetaan normaaliin korkeuteen keväällä 2023 tulvavesien avulla. Ruoppaukset tapahtuvat talven aikana pääosin kuivatyönä. Ruoppauksissa otetaan huomioon alueella olevat viitasammakoiden lisääntymis- ja levähdysalueet. Jääskänjärven suojeluseura organisoi rantojen ruoppaukset ja kaivumassojen läjitykset.

Jääskänjärvi kuuluu Nurmonjoen säännösteltyihin latvajärviin, joiden säännöstelystä vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Järviä säännöstellään Nurmon- ja Lapuanjoen tulvien vähentämiseksi. ELY-keskuksella on menossa Nurmonjoen latvajärvien säännöstelyn muutoshanke, jossa järvikohtaisesti tarkastellaan säännöstelyjen muutoksen ja järvien kunnostuksen tarpeita. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä vesilain mukainen lupa Jääskänjärven säännöstelyn muuttamiseksi, järven kunnostamiseksi ja kalatien rakentamiseksi sai lainvoiman lokakuussa 2021.

Padon kunnostuksen, kalatien rakentamisen ja rantojen ruoppauksen vesistövaikutuksia seurataan hyväksytyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: vesitalousasiantuntija Jenni Mäkelä, puh. 0295 027 880, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Jääskänjärven suojeluseura ry: puheenjohtaja Jarkko Hautamäki, puh. 050 334 2223, jaaskanjarvi.suojeluseura@gmail.com

KUVA: Jääskänjärven säännöstelypadon sijainti sekä uomien virtaussuunnat.