Julkaistu: 23.3.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Ivalossa varaudutaan kevättulvaan (Lappi)

Poikkeuksellisen runsasluminen talvi aiheuttaa haasteita kevään tulvatilanteeseen eri puolille Lappia. Lumitilanne Ivalojoen vesistöalueella on ajankohtaan nähden ennätyksellinen. Lumen vesiarvo on hieman yli 250 mm, kun vastaavan ajankohdan suurin arvo on aikaisempien vuosien mittauksissa ollut hieman yli 200 mm. Tämä siis tarkoittaa, että lunta on maastossa keskimäärin 250 kiloa neliömetrillä. Ennusteiden mukaan lumen vesiarvon arvioidaan nousevan ennen sulamisen alkamista hieman yli 300 mm.

Tämän hetkisen keskiennusteen mukaan Ivalojoen virtaama nousee Pajakoskella noin 700 m3/s suuruiseksi, ja huippu ajoittuu toukokuun 20. päivän tietämille. Maksimiennusteessa virtaama olisi noin 1 300 m3/s. Suurin havaittu virtaama 1 045 m3/s on vuodelta 2005 ja silloin tulvapenkereet estivät tulvan leviämisen Ivalon keskustaan.

Tässä vaiheessa kevättä ei vielä pystytä arvioimaan mikä tulvan lopullinen suuruus on, sillä tulvan suuruuteen vaikuttaa kevään eteneminen ja tulevien sateiden määrä. Sulamisen ajankohdan lämpötila vaikuttaa myös merkittävästi tulvan suuruuteen. Jos lumen sulaminen tapahtuu vähitellen, voi suurista lumimääristä huolimatta tulla tavanomaisen suuruinen tulva. Tulvatilanteen kehittymistä ja varoituksia voi seurata Tulvakeskuksen sivuilla osoitteessa www.tulvakeskus.fi.

Viranomaiset tiedostavat tulvariskin ja ovat ryhtyneet varautumistoimenpiteisiin. Ivalojoen jäänpaksuutta mitattiin viikolla 10 yhdeksällä eri mittauspisteellä. Mittausten mukaan Ivalojoen teräsjään paksuudet ovat mittaushistorian heikoimmat, keskimäärin vain noin 15 cm. Koska jäät ovat poikkeuksellisen heikot, ei jääsahauksia Ivalojoella näin ollen voida suorittaa. Jääsaha painaa 10 tonnia ja vaatii noin 50 cm teräsjäätä kantavuuden vuoksi. Heikko jäätilanne luonnollisesti pienentää myös riskiä jääpatojen syntymiselle. Jäätilanne tulee erityisesti huomioida jäällä liikkuessa, koska kelien lämmetessä jäät heikkenevät hyvin nopeasti.

Inarijärven säännöstelyssä poikkeuksellisen suureen lumitilanteeseen varaudutaan tavallista syvemmällä kevätkuopalla, eli vesi pyritään laskemaan järvelle asetetun tavoitevyöhykkeen alaosaan, mikä tarkoittaa veden laskua noin 20 cm keskimääräistä alemmaksi. Tällä pyritään saamaan sulamisvesille mahdollisimman paljon tilaa, ja helpottamaan tulva-aikaista tilannetta. Alimmillaan vesipinta jää kuitenkin noin 50-60 cm säännöstelyn alarajan yläpuolelle.

Poikkeuksellisen talven aiheuttaman tulvariskin vuoksi Inarin kunta on päättänyt nostaa Ivalon tulvapenkereiden suojaustasoa ja korottaa Ivalon tulvapenkereitä erityisesti sillan alapuolisella osuudella. Lisäksi huolto- ja korotustoimenpiteitä tehdään myös muilla kunnan omistamilla penkereillä. Inarin kunta on hakenut penkereiden korotukseen valtion avustusta ja aloittaa toimenpiteet mahdollisimman pian.

Tulvauhan alaisten kiinteistöjen omistajia pyydetään varautumaan kevään tulvatilanteeseen seuraamalla aktiivisesti tiedotteita, hankkimalla tarvittaessa suojaustarvikkeita ja siirtämällä oma irtain omaisuus pois tulva-alueelta. Myös vakuutuksen kattavuus tulvavahinkojen varalta kannattaa tarkistaa. Lisäksi on tärkeää selvittää, miten pääset tulvan uhatessa poistumaan asunnosta ja asuinalueelta turvallisesti. Ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelusta kannattaa selvittää etukäteen onko oma kiinteistö tulvavaara-alueella (www.ymparisto.fi/tulvakartat).

Oman omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla. Suurtulvatilanteessa kunnalla ja pelastusviranomaisella on paljon kiireellisiä pelastustehtäviä, minkä vuoksi heidän resurssit eivät riitä yksittäisten asukkaiden omaisuuden suojaamiseen. Tulvakeskus on koonnut ohjeita kansalaisille tulvatilanteessa toimimiseen (www.tulvakeskus.fi). Lisäksi kansalaisille on laadittu opas omatoimiseen tulviin varautumiseen. Lapin ELY-keskuksen laatima ”Opas asukkaille; Omatoiminen tulviin varautuminen” on saatavilla kunnantalolta ja sähköisesti www.doria.fi/ely-keskus.

Lisätietoja:

Lapin ELY-keskus:
Vesitalousasiantuntija Juha-Petri Kämäräinen, puh 0295 037 406, Vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen, puh. 0295 037 354

Tulvapengerasiat:
Inarin kunta, Tekninen johtaja Arto Leppälä, puh. 0400 692 363, Maanrakennusmestari Kari Aalto, puh. 0400 622 639

Asukkaan varautumistoimenpiteet:
Lapin pelastuslaitos, Palopäällikkö Jukka Harmanen, puh. 0400 211 700