Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2022–2027 

Ivalojoen vesistöalue sijaitsee Lapin maakunnan pohjoisosassa, pääosin Inarin kunnan alueella. Tulvat alueella johtuvat joko lumen sulamisvesistä tai jääpadoista. Suurimmat vahingot aiheutuvat Ivalon taajamalle. Tulva-alueella on huomattava määrä asukkaita, Ivalon terveyskeskus, palvelutaloja, päiväkoteja ja koulu. Suurtulva voi lisäksi aiheuttaa alueella ongelmia sähkönjakelulle, vesihuollolle ja liikenteelle. Ivalon alueella tulvavahinkoja on vähennetty pääasiassa rakentamalla tulvapenkereitä.

Ivalojoelle on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021. Suunnitelma on päivitetty ja uusi suunnitelma on vuosille 2022–2027. Suunnitelmaa on valmisteltu Ivalojoen tulvaryhmässä. Hallintasuunnitelmassa on esitetty alueen tulvariskien hallinnalle kuusi tavoitetta ja 29 erilaista toimenpidettä.

Ivalojoen valuma-alue sijoittuu Paatsjoen vesistöalueen eteläosaan ja sen pinta-ala on yhteensä 3884 km2. Ivalojoki on 180 km pitkä ja laskee Inarijärveen. Korkeimmat alueet ovat yli 400 metriä mpy korkeudessa ja Ivalon taajaman alueen korkeus on noin 122 metriä mpy. Ivalojoen valuma-alueen suurimmat järvet ovat Alajärvi ja Pasasjärvi , jotka sijaitsevat lähellä Ivalon taajamaa. Suurimmat Ivalojokeen laskevat joet ovat Tolosjoki, Sotajoki ja Repojoki.

Ivalojoen virtaamaa mitataan Pajakosken havaintoasemalla ja vedenkorkeutta Pajakosken lisäksi Ivalon keskustan havaintoasemalla. Ivalojoella kevään tulvavirtaamat ovat moninkertaiset verrattuna vuoden keskimääräiseen virtaamaan. Keskimääräinen tulvavirtaama on 486 m3/s ja keskivirtaama 39 m3/s.

Ivalojoen kevättulvat alkavat yleensä huhtikuun lopussa ja virtaamat ovat suurimmillaan touko-kesäkuun vaihteessa. Suurin tulva tapahtui vuonna 2005, jolloin valuma-alueen lumen vesiarvo oli suuri (yli 250 mm/m2), lumen sulamisaika oli lyhyt ja sulamisaikaan satoi runsaasti vettä (sadesumma oli noin 80 mm). Virtaama Pajakoskella oli 1045 m3/s.

Ivalojoen vesistöalueelle on esitetty kuusi tulvariskien hallinnan tavoitetta:

  1. Alueen väestö on turvassa tulvilla
  2. Vaikeasti evakuoitavien kohteiden toiminta on turvattu tulvatilanteissa
  3. Vesi- ja jätevesihuolto toimivat tulvatilanteissa
  4. Tulvat eivät aiheuta merkittävää haittaa sähkön- ja lämmönjakelulle
  5. Yleiset tiet ja tärkeimmät kadut ovat liikennöitävissä tulvien aikana
  6. Tulvat eivät aiheuta ihmisen toiminnan seurauksena pitkäkestoista tai laaja-alaista haittaa ympäristölle

Väestön ja jäteveden osalta tavoitteena on kerran 100 vuodessa toistuvilta tulvilta suojautuminen. Muiden tavoitteiden osalta tavoitetasona on kerran 250 vuodessa toistuva tulva. 

Lisäksi yleisinä tavoitteina ovat tulvariskien vähentäminen, tulvavahinkojen ehkäisy ja lieventäminen, tulviin varautumisen edistäminen sekä ilmastonmuutoksen ja vesienhoidon ympäristötavoitteiden huomioiminen.

Tulvariskien hallinnalle on esitetty useita toimenpiteitä. Suurin osa toimenpiteistä liittyy tulvatietoisuuden lisäämiseen ja tulviin varautumisen parantamiseen ilman pysyvien tulvasuojelurakenteiden rakentamista. Tulvakarttojen avulla voidaan hahmottaa tulvan leviämisalueita, jolloin voidaan välttää tulva-alueelle rakentamista. Tulviin varautumista parannetaan mm. hankkimalla tilapäisiä tulvasuojelurakenteita ennakkoon ja järjestämällä tulvaharjoituksia.  

Ivalon tulvariskien hallinnan keskeisin toimenpide on nykyisten tulvapenkereiden korottaminen. Inarin kunta on korottanut keskustan penkereitä vuonna 2020. Korotustarvetta on vielä Huuhkajan penkereellä. Yksityisten penkereiden suojaustaso ja kunto tulisi tarkistaa.  

Penkereiden ulkopuolisilla alueilla tulvavahinkoja estetään kiinteistöjen omistajien omatoimisilla suojaustoimilla, jotka voivat olla pysyviä tai tilapäisiä. Tilapäisillä suojauksilla voidaan suojata myös vesihuollon ja sähkönjakelun kohteita. Tarvittaessa tulvan uhkaamia teitä korotetaan tilapäisesti liikennöitävyyden turvaamiseksi.   

Tulvatilanteessa ajantasainen tulvaviestintä ja tulvatilannekuva auttavat kansalaisia ja viranomaisia tulvasuojelutoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Myös kansalaiset voivat auttaa tulvatilannekuvan muodostamista toimittamalla viranomaisille paikallisia tulvahavaintoja.

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskilain 18 § perusteella Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman 16.12.2021. Lapin ELY-keskus kuuluttaa hyväksymisestä 21.12.2021 vesistöalueen kunnissa ja toimittaa tiedon niille viranomaisille, joita suunnitelman valmistelun aikana on kuultu.

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2022–2027 (pdf)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös (mmm.fi)

Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelmista

Väestöllä ja sidosryhmillä on ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen sisällöstä, mm. tavoitteista, toimenpiteistä, toimeenpanosta. Lisäksi on voinut antaa palautetta suunnitelman osana esitetystä ympäristöselostuksesta. Kuulemismateriaalit ovat olleet esillä kunkin vesistöalueen kunnissa ja palautetta on voinut antaa myös sähköisesti.

Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021 on päivitetty vuosille 2022–2027. Ehdotus hallintasuunnitelmaksi oli kuultavana 2.11.2020–14.5.2021. Samaan aikaan pyydettiin lausunnot asianomaisilta viranomaisilta ja järjestettiin avoin yleisötilaisuus. Kuulemisena aikana saatiin 16 lausuntoa ja yksi mielipide. Suunnitelmaehdotukseen tehtiin joitakin tarkennuksia kuulemisen aikana saadun palautteen pohjalta.

Ehdotus Ivalojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2016–2021 oli kuultavana 1.10.2014–31.3.2015. Samaan aikaan pyydettiin lausunnot asianomaisilta viranomaisilta ja järjestettiin avoin yleisötilaisuus. Kuulemisena aikana saatiin 16 lausuntoa ja yksi mielipide. Suunnitelmaehdotukseen tehtiin joitakin tarkennuksia kuulemisen aikana saadun palautteen pohjalta.

Aluekohtaiset aineistot

Tulvariskien hallintaan liittyviä selvityksiä: