Tulvariskien hallintasuunnitelmat

Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2022–2027

Iijoella sijaitseva Pudasjärvi on nimetty merkittäväksi tulvariskialueeksi Maa- ja Metsätalousministeriön päätöksellä vuonna 2012. Iijoelle on laadittu tulvariskien hallintasuunnitelma vuonna 2016 ja se on päivitetty vuonna 2021. Vuonna 2021 tulvariskien hallintasuunnitelma on toteutettu paikkatietopohjaisena nettisovelluksena. Uuden esitystavan tarkoituksena on auttaa hahmottamaan tulvienhallintaa kokonaisuutena koko vesistöalueella ja mahdollistaa laajempi yleisön osallistuminen tulvariskien hallintaan.  

Tulvariskien hallintasuunnitelman tavoitteena on vähentää vesistötulvasta aiheutuvia vahingollisia seurauksia erityisesti Pudasjärven keskustan alueella. Lisäksi pyritään siihen, että vesistötuvista aiheutuvat vahingolliset seuraukset koko vesistöalueella jäävät kokonaisuutena mahdollisimman vähäisiksi.

Iijoen pääuoma saa alkunsa Kuusamon kaupungin alueella sijaitsevasta Irnijärvestä. Irnijärvestä vesi virtaa Taivalkosken, Pudasjärven ja Oulun kuntien kautta Iihin jossa joki laskee Perämereen. Iijoen kokonaispituus on 276 km. Tällä matkalla putouskorkeutta on 236 m.  

Iijoen vesistöalueella on yhteensä 10 vesivoimalaitosta sekä 15 säännösteltyä järveä viidessä eri säännöstelyhankkeessa. Suurimmat järvet sijaitsevat Iijoen latvavesillä jolloin niiden virtaamaa tasaava vaikutus ei juuri näy joen alaosilla. 

Maankäytön kannalta vesistöalue jakaantuu karkeasti kahteen pääalueeseen. Idässä maankäyttö on metsävaltaista ja lännessä suovaltaista. Asutusalueita on suurimpien taajamien yhteydessä sekä vesistöaluetta halkovan valtatie 20 varrella. Maatalousaluetta on tasaisesti jokivarressa mutta sen vaikutus tulviin on melko vähäinen. Vesistöalueen merkittävimmät taajamat ovat Ii, Yli-Ii, Pudasjärven taajama, Ranua, sekä Taivalkoski.  

Suurimmat havaitut virtaamat Iijoelta ovat olleet vuosina 1953, 1955, 1956, 1959, 1977, 1982 ja 2000. Edellä mainittuina vuosina virtaamat ovat Raasakan mittauspisteessä kohonneet yli 1200 m3/s. Suurimmat tulvariskikohteet sijaitsevat Pudasjärvellä

Iijoen vesistöalueelle on esitetty 11 tulvariskien hallinnan tavoitetta: 

 1. Tulvahuippu ei ilmastonmuutoksesta huolimatta kasva 
 2. Viranomaistoiminta on selkeää 
 3. Väestö on turvassa 
 4. Tulvasuojelupenkereet ovat turvalliset 
 5. Tiedonkulku toimii 
 6. Veden-, sähkön- ja lämmönjakelu toimivat 
 7. Tärkeät tiet ovat liikennöitävissä 
 8. Elintärkeää toimintaa ei sijoiteta tulva-alueelle 
 9. Vesien tila ei heikkene 
 10. Kulttuuriperinnölle ei aiheudu korjaamatonta vahinkoa 
 11. Yritystoiminnalle ei aiheudu kohtuuttomia vahinkoja

Iijoella pyritään maan- ja alueenkäytön toimenpiteillä varmistamaan ettei jokivarren tulvariskit ainakaan kasva nykytilanteeseen verrattuna. Uusi rakentaminen tehdään sellaiselle korkeustasolle, ettei rakennuksille ja niiden käyttäjille aiheudu vaaraa tulvatilanteesta. Erityisen tärkeää on myös tulvaviestintä jotta alueen asukkailla ja toimijoilla on käytössään ajankohtaista tulvatilannetietoa. 

Tulvasuojauksen kannalta tärkeintä on huolehtia Pudasjärven taajamaa suojaavien tulvapenkereiden kunnossapidosta, jotta ne säilyttävät toimivuutensa myös tulevaisuuden tulvista. Tulvariskien hallinnan toimenpiteinä on myös seurattu tulvatilanteita satelliitista ja ilmakuvauksen avulla. Näiden aineistojen perusteella pyritään laatimaan uusia tulvakarttoja Pudasjärven seudulle. Esimerkiksi vuonna 2020 valmistui Livojen tulvakartoitus.  

Kertaluonteisissa toimenpiteissä on selvitetty voitaisiinko Pudasjärven tulvatilannetta helpottaa Kollajan tekojärvellä. Selvityksen mukaan altaan vaikutus Pudasjärven tulviin olisi vähäinen koska allas sijaitsee Pudasjärven alapuolella. Iijoen latvajärvien säännöstelyn vaikutuksesta Pudasjärven tulvatilanteeseen selvitetään.  

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskilain 18 § perusteella Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman 16.12.2021. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kuuluttaa hyväksymisestä 21.12.2021 vesistöalueen kunnissa ja toimittaa tiedon niille viranomaisille, joita suunnitelman valmistelun aikana on kuultu.

Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2022-2027

Iijoen vesistöalueen ympäristöselostus (pdf)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös (mmm.fi)

Kuuleminen tulvariskien hallintasuunnitelmista

Sidostahoilla ja kansalaisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi sekä suunnitelman osana esitettävästä ympäristöselostuksesta 2.11.2020-14.5.2021. Kiitämme saadusta palautteesta! Lausuntopalveluun tulleet lausunnot ovat tarkasteltavissa

Palaute käydään nyt läpi ELY-keskuksessa ja tulvaryhmässä ja palautteista laaditaan yhteenveto elokuun 2021 loppuun mennessä. Ehdotus tulvariskien hallintasuunnitelmaksi tarkastetaan palautteen pohjalta. Yhteystietonsa jättäneille lähetetään palautekooste. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy tulvariskien hallintasuunnitelmat joulukuussa 2021. Valmiit tulvariskien hallintasuunnitelmat julkaistaan 22.12.2021 mennessä tällä sivulla ja niistä tiedotetaan myös alueellisesti.