Julkaistu: 29.11.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Hiitolanjoki sai rannalleen luonnonsuojelualueen

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on perustanut Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella yksityisen luonnonsuojelualueen Rautjärvelle Hiitolanjoen rannalle. Alueen omistaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Hiitolanjoen luonnonsuojelualue on merkittävä monimuotoinen luhta- ja korpialue, jossa on myös entisiä niittyjä sekä puustoisempia metsäsaarekkeita.

Hiitolanjoen retkeilyreitti kulkee luonnonsuojelualueen läpi

Uusi luonnonsuojelualue sijaitsee samalla Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön omistamalla alueella, jossa on jo retkeilyreitti ja luontopolku. Pinta-alaltaan suojelualue on noin 19 hehtaaria. Perustettu suojelualue on osa soidensuojelun täydennysehdotuksen Lahnasenluhdat-Uudensillanluhdat -aluetta. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö haki alueen suojelua ja se toteutettiin vapaaehtoisuuteen perustuvan Helmi-ohjelman rahoituksella. ”Kohteen suojelu oli pitkään suunnitteilla ja suojelupäätös on tervetullut lisä Hiitolanjoen kehittämiseen”, toteaa Hanna Ollikainen Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiöstä.

Suojelualueella on useita luonnonmonimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä

Suojelualue koostuu pääasiassa Hiitolanjoen ranta-alueilla olevista luhta-alueista, mm. koivu-, avo- ja pajuluhdista. Myös harvinaista harmaaleppäluhtaa esiintyy. Suurempien jokien yhteydessä olevia laajoja luhtia on Etelä-Suomessa vähän, mikä lisää alueen arvoa.

Alueen kivennäismaasaarekkeet ovat myrskytuhojen seurauksena lahopuustoisia ja metsittyneet uudelleen pääasiassa lehtipuustolla. Luhdista ja korvista aikanaan raivatut entiset niityt ovat käytöstä poistumisen jälkeen soistuneet ja metsittyneet uudelleen.

Luonnonsuojelualueella on monipuolinen luhtalajisto esim. putkilokasveissa. Alue on linnustoltaan monipuolinen ja runsas. Lisäksi se on liito-oravan elinympäristöä.

Jokamiehenoikeudet säilyvät suojelualueella

Luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksillä turvataan alueen luonnontilaa. Määräyksissä on kielletty alueen luonnontilaa ja maisemakuvaa muuttavat toimet mm. metsätalouden harjoittaminen ja rakentaminen.

Rauhoitusmääräyksistä huolimatta alueella saa edelleen liikkua jokamiehen oikeudella olemassa olevalla retkeilyreitillä ja sen ulkopuolella sekä poimia marjoja ja ruokasieniä.

Lisätietoja

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, Hanna Ollikainen
s-posti: etunimi.sukunimi@ekarjala.fi
P. 040-8235105

ELY-keskus/Helmi-ohjelma, Luonnonsuojeluasiantuntija Maria Vesterinen
s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
P: 0295 029 004

Kuva: Ilmakuva Hiitolanjoen Lahnaselta kuvaajana Arto Apila. © Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö.