Julkaistu: 8.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Hämeenkyrön Miharin pohjavesialueelle on tulossa geologinen rakenneselvitys

Mittaukset ovat alkaneet Hämeenkyrön Miharin pohjavesialueella geologista rakenneselvitystä varten. Hankkeessa ovat mukana Pirkanmaan ELY-keskus, Geologian tutkimuskeskus, Hämeenkyrön kunta ja Nokian Vesi Oy.

Hämeenkyrön Miharin pohjavesialueelle laaditaan parhaillaan geologista rakenneselvitystä. Sen on määrä valmistua kevääseen 2022 mennessä.

Rakenneselvityksessä saadaan tietoa muodostuman maaperästä ja pohjavesiolosuhteista sekä kallionperän syvyydestä.

– Tuloksia hyödynnetään vedenhankinnassa sekä maankäytön suunnittelussa ja pohjavesien suojelussa. Vedenhankinnan turvaamisen ja toimintavarmuuden merkitys on kasvanut entisestään muuttuvassa ilmastossa, kertoo ylitarkastaja Nina Nenonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Tärkeä pohjavesimuodostuma

Hämeenkyrössä sijaitseva, Miharin vedenhankintaa varten tärkeä 1E-luokan pohjavesialue, koostuu kahdesta muodostumasta, joista koillinen on osa laajaa Ketunkivenkangasta – Varvarinkangasta. Lounainen osa on matala, hienojakoisten ainesten peittämä selänne Miharinlammen ja Muotialanjoen lounaispuolella olevassa rinteessä. Kalliopinnan korkeusvaihtelut aiheuttavat pohjaveden pinnoissa suuria korkeuseroja varsin lyhyillä matkoilla.

Mahnalan kylässä sijaitseva, Hämeenkyrön kunnan ja Nokian Vesi Oy:n omistama Miharin vedenottamo on perustettu vuonna 1983. Ottamolta on lupa ottaa vettä 3000 kuutiota vuorokaudessa. Vettä toimitetaan sekä Nokialle että Hämeenkyröön. Miharin pohjavesialueella toimii myös Palkon kylän vesiosuuskunnan vedenottamo. Paikka on ollut vedenottamona jo lähes sadan vuoden ajan.

Maastotyöt vuoden 2021 aikana

Pohjavesialueelle laadittava rakenneselvitys tuottaa tietoa alueen kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjaveden pinnan tasosta sekä päävirtaussuunnista. Tutkimus ulottuu myös Ketunkivenkankaan ja Mahnalan pohjavesialueille.

Tutkimukset koostuvat kallioon asti ulottuvista maaperäkairauksista, joihin asennetaan pohjaveden havaintoputket myöhempiä mittauksia varten. Muodostuman kerroksia ja kallioperän syvyyttä tutkitaan painovoimamittauksin ja maatutkaluotauksin.

Maastotyöt ovat nyt alkaneet ja ne valmistuvat vuoden 2021 aikana. Maanomistajilta on pyydetty tutkimuksiin tarvittavat luvat.

Rakenneselvitys toteutetaan yhteistyöhankkeena, jonka rahoittavat Hämeenkyrön kunta, Nokian Vesi Oy, Pirkanmaan ELY-keskus ja Geologian tutkimuskeskus. Geologian tutkimuskeskus vastaa tutkimusten toteuttamisesta ja tulkinnasta sekä raportoinnista. Projekti valmistuu kevääseen 2022 mennessä.

Apua vedenhankintaan ja kaavoitukseen

Tähän mennessä Pirkanmaan alueella vastaavanlaisia geologisia rakenneselvityksiä on tehty seitsemälle vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle.

Selvityksistä saatava tieto palvelee yhdyskuntien vedenhankinnan suunnittelua ja auttaa esimerkiksi kohdentamaan lisävedenhankintaan liittyviä tutkimuksia pohjavesialueella.

– Vedenhankinnan turvaamisen ja toimintavarmuuden merkitys on kasvanut entisestään muuttuvassa ilmastossa, Nina Nenonen kertoo.

Tutkimuksista saatava lisätieto palvelee maankäytön suunnittelua ja pohjavesien suojelua. Uuden tiedon avulla voidaan ohjata kaavoitusta ja rakentamista alueille, joilla riskit pohjavedelle ovat pienemmät sekä tarvittaessa voidaan myös tarkistaa pohjavesialueen rajausta. Tiedot palvelevat myös onnettomuustilanteissa tarvittavien toimenpiteiden ennakoimista ja suorittamista.

Lisätietoja:

Nina Nenonen, ylitarkastaja, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 323

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi