Julkaistu: 4.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategiatyö etenee

Haja-asutuksen vesihuollon kehittämistarpeet on tunnistettu. Jatkossa korostuvat kokonaisuuden hallinta, suunnitelmallisuus ja yhteistyö.

Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alueille päivitettävässä ja vuoteen 2030 ulottuvassa haja-asutuksen vesihuoltostrategiatyössä on tunnistettu yhteensä yksitoista eritasoista kehittämistarvetta. Kehittämistarpeet on tunnistettu haja-asutuksen nykytilaa ja ennusteita arvioimalla sekä tehdyillä asiantuntijahaastatteluilla ja vesiyhtymäkyselyllä sekä strategiatyön ohjausryhmän palautteen perusteella.

Keskeisimpinä kehittämistarpeina on tunnistettu vesihuollon arvostuksen lisäämistä yhteiskunnan elintärkeänä toimintona, kuntien vesihuollon strategisen kehittämis- ja omistajaohjauksen lisäämistä, tiedolla johtamisen lisäämistä sekä alan toimijoiden tehtävien ja vastuiden selkiinnyttämistä. Käytännön kehittämistarpeina on tunnistettu muun muassa kiinteistöille tarjottavan asiakaspalvelun lisäämistä, vesihuollon palveluntarjonnan kehittämistä sekä toimijoiden välisen yhteydenpidon ja yhteistyön lisäämistä.

Kehittämistarpeisiin vastaamiseksi tullaan vesihuoltostrategiassa esittämään tarpeellisia suosituksia. Lisäksi tunnistetaan ja esitetään keskeiset toimijat kunkin suosituksen toteutumiseksi. Suositusten määrittämiseen vaikuttavat maankäytön suunnittelun ja vesihuollon yhteensovittamistarpeet, olemassa olevat vesihuoltoratkaisut, haja-asutukseen kohdistuvat muutosvoimat sekä kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen. Suositusten toteutuminen edellyttää jatkuvia toimenpiteitä ja niiden seurantaa koko strategiakauden ajan.

Suositukset kohdistuvat erityisesti haja-asutuksen vesihuollon kokonaisuuden tunnistamiseen sekä kiinteistökohtaisen vesihuollon toimivuuden ja vesihuoltolaitosten tarjoamien palveluiden turvaamiseen. Suositusten toteutusten päävastuu tulee koskemaan eritysesti kuntien luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita vesihuoltolaissa kunnalle säädettyjen kehittämis- ja järjestämisvastuiden kautta. Hämeessä muutamilla kunnilla ja vesihuoltolaitoksilla on käytössä hyviä käytänteitä ja toimintatapoja, joita on tarpeen koota yhteen ja ottaa laajemmin käyttöön. Syksyn 2021 aikana viimeistellään strategia, tavoitetila ja visio kunnilta saadun lausuntopalautteen perusteella.

Hämeen haja-asutuksen vesihuoltostrategian toteutusta ohjaa ryhmä, jossa on edustajia Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntaliitoista, alueen kunnista ja vesihuoltolaitoksista sekä Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:stä ja Hämeen ammattikorkeakoulusta. Strategian toteutuksesta vastaa Hämeen ELY-keskus. Strategia valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.