Julkaistu: 7.9.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Elokuun loppupuolen sateet näkyivät maavesivarastoissa ja vain vähän vesistöissä (Pohjalaismaakunnat)

Elokuun alkupuoliskolla jokien virtaamat olivat kuivan kesä- ja heinäkuun jäljiltä pieniä ja järvien vedenpinnat alhaisia. Kuivan ja lämpimän alkukesän seurauksena maaperän vesivarastoissa oli vajausta elokuun alkupuolella monin paikoin noin 50–60 mm. Elokuun puolivälin jälkeiset sateet täydensivät maavesivarastoja nostaen ne lähelle ajankohdan tavanomaisia tasoja.

Jokien virtaamissa sateet näkyivät vaihtelevasti

Rannikon pienempien jokien virtaamat nousivat selvästi, mutta suurempien jokien virtaamissa sateet näkyivät vain vähän. Esimerkiksi Lapuanjoen virtaamaa sateet eivät juuri nostaneet. Närpiönjoen alaosalla virtaama nousi noin puolesta kuutiosta 16 kuutioon sekunnissa.

Isompien järvien pintoihin sateet eivät juuri vaikuttaneet. Lappajärven pinta pysytteli tavoitevyöhykkeen alarajan tuntumassa elokuun ajan. Elokuun lopulla Lappajärven vedenpinta oli lähes 10 cm ajankohdan tavanomaista alempana.

Lapuanjoella Kuortaneenjärven ja Hirvijärven tekojärven pinnat laskivat elokuun alkupuolella haihdunnan vuoksi, mutta sateet nostivat vesipintoja joitain senttejä. Elokuun lopulla Kuortaneenjärven pinta oli noin 15 cm ja Hirvijärven tekojärven pinta noin 40 cm ajankohdan keskimääräistä alempana. Perhonjoella Patanan tekojärven pinta oli elokuun lopulla noin 60 cm ajankohdan keskimääräistä alempana.

Jokien ravinnepitoisuudet olivat varsin korkeita

Sisävesien pintalämpötilat laskivat elokuun alun n. 20 asteesta n. 15 asteeseen kuun loppuun mennessä. Jokien ravinnepitoisuudet olivat elokuussa varsin korkeita ilmentäen selvää kuormitusta. Ravinnepitoisuuksia kohottivat sekä alkukuun vähävetisyyden aiheuttama jätevesikuormituksen heikko laimeneminen sekä loppukuussa lisääntyneiden sateiden aiheuttamien ravinnevalumien kasvu. Pienemmissä rannikon läheisissä joissa vesi oli paikoin hyvin tummaa, isompien jokien vesi puolestaan oli kirkkaampia. Happamuustilanne oli vuodenaikaan nähden tyypillinen, pH oli jokivesistöstä riippuen välillä 6–7. Sinileväkukinnot vähentyivät elokuussa. Sinilevää havaittiin vähäisessä määrin mm. Ähtärinjärvellä, Kuortaneenjärvellä ja Evijärvellä. Lisäksi Merenkurkussa sinilevää on esiintynyt vesimassaan sekoittuneena.

Pohjavesipintojen lasku on hidastunut

Ajankohdalle tyypillisesti pohjaveden pinnankorkeudet ovat olleet laskussa koko elokuun ajan. Loppukuun sateiden ansiosta pohjavesivarantojen täyttyminen on nyt alkanut ja seuranta-asemilla on havaittavissa lievää pintojen nousua. Pohjavedenpinnat ovat pääosin ajankohdan keskiarvoissa, mutta paikoitellen jopa 50 cm kesimääräistä alempana.

Lisätietoa verkossa:

Vesistöennusteet ja varoitukset karttapalvelussa
Reaaliaikainen vesitilanne (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue)

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794 (säännöstely ja virtaamat)
Erikoistutkija Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vedenlaatu)
Ylitarkastaja Krister Dalhem, puh. 0295 027 671 (pohjavedet)
Vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919