teemana:
Valuma-aluesuunnittelu

Valuma-aluesuunnittelu sovittaa yhteen maankäytön eri tarpeita (beta-sivusto)

Valuma-aluesuunnittelulla ratkaistaan veteen liittyviä tarpeita ja haasteita valuma-alueen laajuisesti. Valuma-aluesuunnittelu antaa eväitä siihen, miten vesiä voidaan hallita eri puolilla valuma-aluetta niin, että kaikki hyötyvät.

Valuma-aluesuunnittelulla edistetään muun muassa tulvasuojelua ja vesiensuojelua sekä esimerkiksi ilmastotavoitteita, luontoarvoja, maisemanhoitoa ja luonnon virkistyskäyttöä. Sillä voi olla myös tuotannollisia tavoitteita, kuten metsänhoidon, viljelyn ja muiden elinkeinojen vedensaannin ja kuivatuksen koordinoitu toteuttaminen.

Koko valuma-alueen kattavasta suunnittelusta on suurta apua kaikille lähivesistöistään kiinnostuneille tahoille, esimerkiksi vesiensuojeluyhdistyksille, ojitusyhteisöille tai kunnille. Suunnittelun avulla voidaan löytää kestäviä kokonaisratkaisuja, jotka parantavat vesistön tilaa ja edesauttavat valuma-alueen vesienhallintaa. Suunnittelulla voidaan myös varautua tuleviin haasteisiin, kuten lisääntyvään sadantaan ja kesäisiin kuivuusjaksoihin.

Valuma-alue tarkoittaa aluetta, jonka rajojen sisään satanut vesi päätyy tiettyyn vesistöön kuten jokeen, järveen tai mereen. Valuma-alueen rajat määräytyvät maaston korkeussuhteiden mukaan eli sen mukaan, mihin suuntaan maasto ohjaa valumavesiä. Periaatteessa valuma-alue voidaan rajata mille tahansa sijainnille maalla tai virtavedessä. Valuma-alue kattaa kaiken alueen sisään jäävän maankäytön ja kaikki ympäristötyypit: metsät, pellot, kalliot, paljakat, suo- ja vesialueet sekä rakennetun ympäristön.

Valuma-alueita voidaan jakaa pienempiin osavaluma-alueisiin. Suomen ympäristökeskuksen valuma-aluejaossa valuma-alue voidaan rajata pienimmillään esimerkiksi yhden järven valuma-alueelle. Suurimmillaan aluejako tehdään sen perusteella, mihin mereen vesi lopulta virtaa. Tämän tason valuma-alueita on Suomessa viisi. Pienten valuma-alueiden etuna on, että niillä on helppo havaita ja seurata toimien vaikutuksia veden määrään ja laatuun.

Käytännössä valuma-alue määritetään valuma-aluesuunnittelussa tapauskohtaisesti sen mukaan, millaiselle kokonaisuudelle suunnitelma on järkevä laatia. Aluevalinnalla pyritään luomaan edellytykset tehokkaalle vesiensuojelulle ja valuma-alueella toteutettavien toimien hyvälle koordinoinnille, esimerkiksi löytämään optimaaliset paikat erilaisille vesiensuojelurakenteille ja veden pidättämisalueille.

Lisää tietoa:

Valuma-aluejako (Syke)

Valuma-alueen vesistöt ja niiden käyttö ja hoito herättävät usein laajaa kiinnostusta. Valuma-aluesuunnittelussa tärkeitä sidosryhmiä ovat muun muassa viranomaiset, elinkeinoharjoittajat, yksityiset maanomistajat ja vesialueiden omistajien muodostamat osakaskunnat sekä luonnossa virkistäytyvät kansalaisryhmät.

Vesienhoidon keskeisiä vastuutahoja ovat Suomessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). ELY-keskukset laativat vesienhoitosuunnitelmat ja niitä tarkentavat toimenpideohjelmat alueille, jotka vastaavat keskimäärin yhden reittivesistön valuma-aluetta. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä kyseisen valuma-alueen tärkeimpien sidosryhmien kanssa.

Vesienhoitosuunnitelmat luovat hyvän pohjan yksityiskohtaisemmalle valuma-aluesuunnittelulle. Tavoite on löytää pysyviä ja kestäviä ratkaisuja alueen moninaisiin vesikysymyksiin sen sijaan, että korjataan yksittäisiä kohteita tapaus kerrallaan. Valuma-aluesuunnittelussa tarkastellaan kokonaisuutena esimerkiksi puron, sivujoen tai järven tilaa heikentäviä tekijöitä ja vaikuttavimpia toimenpiteitä tilan parantamiseksi. Samalla kannattaa tarkastella sitä, millaisia vesienhallinnan tarpeita on valuma-alueen eri toiminnoilla – maa- ja metsätaloudella ja yhdyskunnilla – ja mitä mahdollisuuksia on vähentää näihin kohdistuvia tulva- kuivuusriskejä. Lisäksi on syytä pyrkiä parantamaan pienvesien ja suoluonnon tilaa.

Valuma-aluesuunnitelmia toteutetaan vesistö- ja valuma-aluekunnostuksin. Niitä tekevät muun muassa kunnat, osakaskunnat, vesiensuojeluyhdistykset ja erilaiset kansalaisjärjestöt.

Lisää tietoa:

Maa- ja metsätalouden vesienhallinta (teemasivu)

Vesien- ja merenhoidon suunnitelmat(ymparisto.fi)

Valuma-aluesuunnittelun tavoite on saada kokonaiskäsitys valuma-alueen vesitaloudesta sekä tuottaa koko valuma-alueelle yhteinen tavoitetila, johon eri toimenpiteillä pyritään. Suunnittelulla varmistetaan, että toteutettavat toimet ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita ja tukevat toisiaan.

Valuma-aluesuunnittelulla edistetään muun muassa seuraavia tavoitteita:

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hiilensidonta
  • Puroluonnon turvaaminen ja elvyttäminen, veden viivyttäminen latvavesillä
  • Suon hyvä vesitase, joka turvaa suoluonnon säilymisen ja veden pidättymisen soilla
  • Metsätaloudelle suotuisat puuston kasvuolot, liiallisen märkyyden ja kuivuuden torjunta
  • Maatalousmaan kuivatus, kuivakausina riittävä vedensaanti ja kasvuolojen turvaaminen
  • Tulvien torjunta, hulevesien hallinta, asuinalueiden viihtyisyys ja viheralueet
  • Arvokkaiden luontokohteiden turvaaminen ja uusien elinympäristöjen luominen
  • Kosken, kosteikon tai muun erityisen vesimaiseman säilyminen tai elvyttäminen
  • Elinvoimaset kalakannat ja vesieliöiden vaellusyhteyksien turvaaminen
  • Vesien hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpito

Valuma-aluesuunnittelun ensivaiheessa selvitetään tarkasteltavan vesistön nykytila ja vesistössä tapahtuneet muutokset. Lisäksi arvioidaan, millaista vesistöön vaikuttavaa maankäyttöä on valuma-alueella on ja onko siinä tapahtunut muutoksia. Myös alueen luontoarvot arvioidaan. Pohjatietoa näihin selvityksiin saadaan vesistöä ja valuma-aluetta koskevista aiemmista suunnitelmista ja selvityksistä.

Seuraavaksi määritellään valuma-aluesuunnitelman tavoitteet. Viimeistään tässä vaiheessa on tärkeää kytkeä mukaan maa- ja vesialueiden omistajat ja kaikki muut mahdolliset yhteistyötahot. ((Pidetäänkö vai poistetaanko: ”Erilaisilta sidosryhmiltä saadaan tärkeää tietoa suunnittelun pohjaksi ja usein myös apua itse suunnitelman tekoon, rahoituksen kokoamisen ja toteutukseen.” ))

Valuma-aluesuunnittelun alustavia tavoitteita voidaan kirkastaa erilaisten selvitysten avulla. Tämän jälkeen on mahdollista tunnistaa ja priorisoida toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan. Toimenpiteillä voidaan joko ehkäistä ympäristöhaittoja tai korjata jo syntyneitä vahinkoja. Joillakin toimilla edistetään samanaikaisesti useaa tavoitteita. Tällaisia ratkaisuja ovat esimerkiksi vesien viivyttäminen soilla ja kosteikoissa.

Yksittäiset toimet ja rakenteet suunnitellaan ja mitoitetaan tarkemmassa, niin sanotussa teknisessä suunnitelmassa. Teknisen suunnitelman sisältämiin ratkaisuihin saatetaan tarvita ulkopuolista rahoitusta. Lisäksi on hankittava tarvittavat luvat ja maanomistajien suostumukset.

Valuma-aluesuunnitelmalla pyritään vaikuttamaan pitkälle tulevaisuuteen ja yhteistyöhön alueen toimijoiden välillä. Tavoitteena on löytää kestäviä kokonaisratkaisuja, joilla edistetään alueen luonnon, elinkeinojen ja asukkaiden hyvinvointia.

Lisää tietoa:

Vesi.fi:
Valuma-alueen kunnostus

Muualla verkossa:
Valuma-aluesuunnittelun tiekartta vuoteen 2030

 

Tutustu myös: Maa- ja metsätalouden vesienhallinta (vesi.fi, teemasivu)

 

Valuma-aluesuunnittelun tasot

Valuma-alueen vesienhallinnan keinoja.

Valuma-aluesuunnitelmia voidaan laatia eri kokoisille valuma-alueille. Suunnittelun tavoitteet muuttuvat ja tarkentuvat, kun siirrytään laajoilta alueilta suppeammille osa- ja pienvaluma-alueille sekä edelleen toteutustasolle.
Lähde: Valuma-aluesuunnittelun tiekartta vuoteen 2030.
Vesivastuullisuus pisara

Oletko tilaamassa valuma-aluesuunnitelmaa? Tutustu tilausohjeeseen!

Valuma-aluesuunnitelman tilausohjeessa kerrotaan, mitä tilaajan on hyvä selvittää ja tietää, kun ryhtyy pyytämään tarjouksia suunnitelman tekemisestä. Tilausohje soveltuu tavoitteiltaan ja sisällöltään erilaisten valuma-aluesuunnitelmien tilaamiseen.

Avaa Valuma-aluesuunnitelman tilausohje

Kokemuksia valuma-aluesuunnittelusta

Videon nimi

Vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtaja [Etunimi Sukunimi] kertoo [Alueen nimi] -valuma-aluesuunnitelman tekemisestä.

• Katso video.

Toisen videon nimi

Vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtaja [Etunimi Sukunimi] kertoo [Alueen nimi] -valuma-aluesuunnitelman tekemisestä.

• Katso video.