Saako vesistöstä ottaa vettä?

Jokaisella on oikeus ottaa vesistöstä vettä väliaikaisesti ja henkilökohtaista tarvetta varten, kunhan vedenotosta ei koidu vahinkoa tai häiriötä alueen omistajalle tai muille oikeuden haltijoille.

Vesialueen omistajalla ja haltijalla on oikeus ottaa vettä myös pysyvästi kiinteistön tavanomaiseen käyttöön, kuten koti- ja maatilatalouteen. Myös toisen vesialueelta voidaan ottaa vettä tavanomaiseen käyttöön, jos ottamisesta ei aiheudu yleiselle tai yksityiselle edulle taikka muille vedenottajille sellaisia haitallisia seurauksia, että vesilain mukainen lupa on tarpeen. Otettavan vesimäärän on oltava kohtuullinen. Jos vettä otetaan yli 100 m3/vrk, siitä on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus). Mikäli vedenotolla on vaikutusta vesilaissa mainittuun yleiseen tai yksityiseen etuun, vedenottoon tarvitaan aluehallintoviraston lupa.