Julkaistu: 19.4.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Alavuden Kuorasjärvellä kartoitetaan kunnostustoiveita ja Saukkojärvellä valmistellaan lupahakemusta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoitteena on sopeuttaa Alavudella sijaitsevien Kuorasjärven ja Saukkojärven säännöstelyä ilmastonmuutokseen ja samalla muutenkin edistää alueen vesien kunnostusta.  Tämän kevään aikana Kuorasjärvellä kartoitetaan kunnostustoiveita kyselyn avulla. Saukkojärven rannanomistajien mielipiteitä selvitettiin jo viime syksynä ja varsinainen suunnittelu lupahakemusta varten on nyt alkamassa.

Kuorasjärven rantakiinteistöjen omistajille lähetetään huhtikuussa kyselykirje, jonka avulla kartoitetaan vastaanottajien mielipiteitä järven tilanteesta ja toiveita mahdollisista kunnostustoimenpiteistä. Kyselyn vastausten pohjalta ELY-keskus yhdessä Kuoras- ja Saukkojärven suunnittelutoimikunnan kanssa tekee päätöksen jatkosuunnitteluun valittavista toimenpiteistä. Kuorasjärven ja Saukkojärvestä laskevan uoman rannalla on yhteensä 437 rantakiinteistöä ja kyselyitä lähetetään 589 kappaletta.

Syksyllä 2021 ELY-keskus kartoitti Saukkojärven lähivaikutusalueen kiinteistönomistajien mielipiteitä järven vedenkorkeudesta ja järven kunnostustarpeista. Kyselyn vastausten perusteella ELY-keskus on yhdessä suunnittelutoimikunnan kanssa valinnut lupahakemusta varten suunniteltavat toimenpiteet. Saukkojärven säännöstelyn tulva-ajan ulkopuolista ylärajaa on tarkoitus nostaa 25 cm nykyisen luvan mukaisesta tasosta. Tämä vedenkorkeus vastaa nykyisin noudatettua säännöstelyä, josta Saukkojärven rannanomistajat esittivät yhteisen toiveensa vuonna 1997. Tätä mieltä olivat myös lähes kaikki viime syksyn kyselyyn vastanneet.  Koska Saukkojärven säännöstelypato estää kalannousun järveen, suunnitteluun on sisällytetty kalatietarkastelu. Saukkojärven säännöstelyluvan muutosta sekä kalatien ja ulkoisen kuormituksen vähentämisen suunnittelua koskeva tarjouspyyntö on parhaillaan kilpailutuksessa.

Molemmat järvet kuuluvat Nurmonjoen latvajärviin, joiden säännöstelyluvan ehtoja tarkistetaan vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeita ja muuttuneita ilmasto-olosuhteita. Kuorasjärvi ja Saukkojärvi ovat Nurmonjoen säännösteltyjen latvajärvien kahdeksan järven ketjun viimeiset, joille tämä ilmastonmuutokseen liittyvä tarkastelu tehdään. Säännöstelyluvan haltijana ja lupamuutoksen hakijana toimii Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Kuorasjärven ja Saukkojärven säännöstelyn tarkistamista varten on perustettu yhteinen suunnittelutoimikunta kesäkuussa 2021. Toimikunnan edustajat toimivat paikallisina yhteyshenkilöinä hankkeen suunnittelussa.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Vesitalousasiantuntija Jenni Mäkelä, 0295 027 880
Ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962

Kuvateksti: Kartta Alavuden Kuorasjärven ja Saukkojärven sijainnista.