Jään päällä oleva vesikerros vaikeuttaa liikkumista järvillä

Jään päällä oleva vesikerros vaikeuttaa liikkumista monilla järvillä ja lammilla Kainuussa. Lisäksi lämmin sää ja vesisateet nopeuttavat jään ohenemista. Vedenkorkeudet säännöstellyillä ja luonnontilaisilla järvillä ovat ajankohtaan nähden korkealla. Kevättulvista ennustetaan keskimääräisiä. Jään päällä oleva vesikerros voi vaikeuttaa liikkumista monilla järvillä ja lammilla. Lisäksi lämmin sää ja vesisateet nopeuttavat jään ohenemista erityisesti virtapaikoilla. Kevätauringon lämmittäessä jääpeitteen […]

Lue lisää

Nopea sulaminen lisää Kyrön- ja Lapuanjoen jääpatoriskiä

Lämpimien säiden seurauksena lumet jatkavat edelleen nopeaa sulamista pohjalaismaakunnissa. Tiistaina 30.3.2021 Kyrön- ja Lapuanjoen vesipinnat jatkoivat nousuaan, vaikka tulvavesiä johdettiin merkittävästi tekojärviin ja säännöstelyihin järviin. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä tulvavesiä alettiin varastoimaan myös Pitkämön tekojärveen Kurikassa.  Tekojärvien hyödyntämisestä huolimatta on olemassa riski, että tulvavesiä joudutaan johtamaan Kyrönjoen yläosan pengerrysalueille. Lisäksi suurista virtaamista johtuen Kyrönjoella […]

Lue lisää

Pohjalaisjokien tulvahuippuja pyritään pienentämään tekojärvien avulla

Tulvatilanteen helpottamiseksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut tulvavesien keräämisen tekojärviin ja säännösteltyihin järviin.  Tästä aamusta (30.3.2021) lähtien Kalajärven ja Hirvijärven tekojärvien yläpuolelta tulevat sulamisvedet jäävät tekojärviin. Näin vähennetään Seinäjoen suunnasta Kyrönjokeen tulevaa virtaamaa ja Lapuanjoen virtaamaa Hirvijärven alapuolella noin 20–30 m3/s. Jo aikaisemmin on aloitettu tulvavesien varastoiminen Kivi- ja Levalammen tekojärveen Närpiönjoella ja Nurmonjoen säännösteltyihin latvajärviin […]

Lue lisää

Lapin ELY-keskus ei tee jäänsahauksia tänä keväänä

Jäätilanne on heikko Lapin alueen vesistöissä. Teräsjäänpaksuuksia on mitattu viikoilla 10 ja 11 Tenojoella, Ivalojoella, Kemijoella, Ounasjoella, Muonionjoella, Tornionjoella ja Simojoella. Tenojoella teräsjäänpaksuudet ovat lähellä keskimääräistä. Muilla alueilla teräsjäänpaksuudet ovat selvästi keskimääräistä ohuemmat, minkä vuoksi jäänsahauksia ei tulla tänä keväänä tekemään. Teräsjäänpaksuuden tulee olla yli 50 cm, jotta se kantaisi jäänsahauskonetta. Taulukko: Teräsjäänpaksuudet keskimäärin Lapin […]

Lue lisää

Tee ilmoitus ruoppaustyöstä ELY-keskukselle

Jos aikoo ruopata vielä tänä keväänä, kannattaa pitää kiirettä. Ruoppauksista on vesilain mukaan tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.–31.5. välisenä aikana. Suojelu- ja Natura-alueilla sekä linnustolle tärkeillä alueilla ruoppausaika voi olla tarkemmin säädetty. Ilmoita myös vesikasvien niitosta Kesäaikaan vesikasvillisuuden koneellisesta niitoista kannattaa myös ilmoittaa ELY-keskukselle […]

Lue lisää

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.3.2021

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,06.  Pinta on laskenut 11 cm maaliskuun alusta ja lienee nyt alimmillaan. Nyt taso on 14 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Konnuksen tulvakanava on jo avattu ja Naapuskosken säännöstelypato avataan maanantaina 29.3.2021. Ely-keskus varoittaa jäiden heikkenemisestä erityisesti Hartikansalon itäpuolisissa salmissa Naapuskosken yläpuolisella vesialueella.   Juoksutuksen aloittaminen ei aiheuta nopeaa vedenpinnan alenemista […]

Lue lisää

Pirkanmaan kevättulvista tulossa paikoin keskimääräistä suurempia

Lähipäivinä on odotettavissa Pirkanmaalla nopeaa lumen sulamista, mikä voi näkyä järvissä paikoin nopeanakin vedenkorkeuden nousuna. Lunta on saatu tänä talvena runsaasti viime vuosiin verrattuna. Kevättulvat ovat tästä syystä keskimääräistä suurempia monilla säännöstelemättömillä järvillä ja joilla. Pirkanmaan suurimpien säännösteltävien järvien talviaikaisilla juoksutuksilla on tehty tilaa sulamisvesille, mikä auttaa hillitsemään järvien rannoille aiheutuvia tulvia sekä alapuolisten vesistöjen […]

Lue lisää

Sään lämpeneminen lisää tulvariskiä pääsiäisviikolla

Sään voimakas lämpeneminen sulattaa lumia ja nostaa jokien ja järvien pintoja seuraavan viikon aikana koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Suurin tulvariski on Pohjanmaalla, missä tulva voi jo ensi viikon alussa nousta paikoin rakennuksille, mikäli sää lämpenee nopeasti tai sataa paljon. Todennäköisesti kevättulva on Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa kuitenkin keskimääräinen tai vain hieman sitä suurempi. Seuraavan […]

Lue lisää

Kohvajää on lisääntynyt Etelä-Savon järvillä

Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat Etelä-Savon järvillä järvestä riippuen 37–46 cm:n välillä, mutta myös järven sisällä jäänpaksuuksissa on huomattavia eroja. Jäänpaksuudet ovat edelleen monella Etelä-Savon mittauspaikalla ajankohtaan nähden noin 5–10 cm keskimääräisiä arvoja pienempiä. Maaliskuun runsaiden lumisateiden takia kohvajään osuus on jälleen kasvanut. Kohvajään osuus on keskimäärin noin 55–74 % jään kokonaispaksuudesta. Kohvajään heikompi kantavuus tulisi huomioida […]

Lue lisää

EU-komission Missio Meritähti kannustaa vesiensuojeluun

EU-komissio on käynnistänyt Missio Meritähden tukeakseen merten, rannikoiden ja sisävesien puhdistamista ja ennallistamista. Meritähti-mission tarkoituksena on tutkia ja ennallistaa Euroopan merten ja makeiden vesien ekosysteemit vuoteen 2030 mennessä. Tähän päästään vähentämällä niihin kohdistuvia päästöjä, palauttamalla niiden rikas biologinen monimuotoisuus ja kehittämällä kestävää ja ilmastoystävällistä sinistä taloutta. Tutkimuspääosaston johdolla työ liittyy paitsi tutkimuksen rahoitukseen, myös muiden […]

Lue lisää

Hämeen vesitilanne on talvisen rauhallinen

Lauha viikonloppu on saanut virtaamat hienoiseen kasvuun, mutta ennusteen mukainen sään viileneminen kääntää jokien pinnat taas laskuun. Järvien vedenkorkeudet ovat lähellä keskimääräisiä tasoja tai jonkin verran keskimääräisiä tasoja korkeammalla. Pohjavedet ovat Hämeessä yhä laskussa. Jäällä liikuttaessa on syytä olla varovainen ja varmistettava jään kantavuus kulkureitillä. Sääennusteiden mukaan lämpötila pysyy selvästi ajankohdan tyypillistä kylmempänä ainakin tämän viikon ajan, […]

Lue lisää

Hoitokalastuksen monet mahdollisuudet – Hoitokalastustilaisuus 25.3.2021

Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry, Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry ja Pohjois-Savon ELY-keskus järjestävät Hoitokalastus vesienhoitotoimena -tilaisuuden torstaina 25.3.2021 klo 12.15 – 15.45. Etätilaisuuden tavoitteena on jatkaa pohjoissavolaisten kunnostustoimijoiden verkostoitumista luomalla hoitokalastusverkosto. Maksuton tilaisuus järjestetään Teamsin välityksellä. Tilaisuudessa tarkastellaan mm. hoitokalastuksen tarvetta ja periaatteita kunnostustoimena, hoitokalastuksen avustamisen periaatteita, Pohjois-Savossa toteutuneita hoitokalastushankkeita ja hoitokalastusta kalatalousalueiden näkökulmasta. Suomen ympäristökeskuksen emeritustutkija Ilkka […]

Lue lisää